Menu witryny

Ukaza si nowy numer Nauczyciela z klas. Zapraszamy do lektury

kliknij poniej

Poprawiony (środa, 18 lipca 2012 09:47)

 

Tutaj znajdziesz informacje o biecych wydarzeniach >>

Projekt jest odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2010 ogoszony przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego, Poddziaanie 9.1.2 ?Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych?.

Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Dlaczego podjlimy si realizacji Projektu?

Projekt ?Maa Szkoa ? Wielka Sprawa? jest odpowiedzi na problemy maych szk wiejskich woj. lskiego, w tym 6 placwek prowadzonych przez Partnera - Fundacj "Elementarz", ktre obejmujemy wsparciem.

Do najwaniejszych problemw nale:

1.Gorsze warunki nauki w czonych klasach powodujce, e lekcje dzielone s na 2 poowy dla jednej i drugiej klasy. W Polsce ponad 2 tys. szk pracuje w modelu klas czonych. Na 14067 szk podst. a 3557 ma mniej ni 70 uczniw, (w wojewdztwie lskim 218 na 1257).

Skutkuje to sabszymi wynikami w nauce, w szczeglnoci w zakresie przedmiotw matematyczno ?przyrodniczych, jzykw obcych i nisk sprawnoci w posugiwaniu si technologiami informatycznymi. Rnica w wynikach sprawdzianu midzy szkoami zlokalizowanymi w miastach i placwkami wiejskimi to 1/3 odchylenia standardowego wynikw. Niepokoi, e nie byo ani jednego zadania, z ktrym lepiej radzili sobie uczniowie szk wiejskich. Najwiksze rnice dotycz umiejtnoci rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Tendencja jest szczeglnie widoczna w wojewdztwie lskim ? umiejtno rozumowania jest na najniszym poziomie - 68%, za wykorzystania wiedzy w praktyce jest o punkt wiksza od najniszej w Polsce. Konsekwencje tego to gorsze szanse edukacyjne uczniw pochodzcych ze rodowisk wiejskich.

2.Brak nowatorskich programw nauczania w grupach mieszanych (rnowiekowych). Obecnie jedyne tego typu ? nieliczne ? programy zostay opracowane na szczeblu przedszkolnym. Tymczasem a w 24 krajach Europy funkcjonuje model pracy z grup rnowiekow.

3.Saba umiejtno pracy grupowej i uczenia si we wsppracy, niska motywacja do nauki, niewystarczajco zaakcentowane postawy przedsibiorczoci i kreatywnoci, brak otwartoci na kontakty z rwienikami z innych miejscowoci.

4.Brak wsparcia psychologicznego i zaj przygotowujcych od najmodszych lat do kierowania ciek rozwoju zawodowego spotgowane brakiem pozytywnych przykadw powoduj ma motywacj do podejmowania aktywnoci, niski poziom rozwoju zainteresowa, stereotypowe podejcie do typowo kobiecych i mskich zainteresowa, w konsekwencji dziedziczenie stereotypu bd przyjcie roli spoecznej, w ktrej kobiety zajmuj si domem, rezygnujc z dalszego ksztacenia.

Wszystkie nakrelone powyej problemy zostay zdiagnozowane w szkoach, ktre obejmujemy wsparciem. Wyniki sprawdzianu (2009) pokazuj, e ich uczniowie najsabiej radz sobie z rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce (0,30?0,56). 80% beneficjentw uczy si w systemie klas czonych. Lokalizacja szk potguje bariery finansowe i mentalne. Status materialny sprawia, e mieszkacw nie sta na zakup usug edukacyjnych. Dodatkowo wystpuje poczucie niepewnoci, strachu przed powtrn likwidacj szkoy. Beneficjenci to uczniowie szk zlikwidowanych przez gminy i przejtych przez Fundacje - Wychowanie i Sztuka ?Elementarz?.

Co jest celem oglnym Projektu?

Celem oglnym projektu jest zwikszenie szans edukacyjnych 6 szk wiejskich z terenu wojewdztwa lskiego poprzez wdroenie programw rozwojowych opartych o model pracy w grupie rnowiekowej oraz metod projektu edukacyjnego. Opracowane programy bd opieray si na koncepcji konstruktywizmu spoecznego, bdcego podstawa edukacji w najbardziej rozwinitych krajach europy i wiata. Cel zrealizujemy przez uruchomienie dodatkowych zaj pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwj kompetencji kluczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzyka angielskiego, przedsibiorczoci i nauk matematyczno ? przyrodniczych oraz opiek psychologiczn dla dzieci, nakierowan na tworzenie cieki rozwoju zawodowego.

Jakie s jego cele szczegowe?

Cele szczegowe, bezporednio odnosz si do 4 zdiagnozowanych obszarw problemowych:

1.Polepszenie warunkw nauczania poprzez wprowadzenie do oferty zaj pozalekcyjnych systemu pracy w grupie rnowiekowej, skutkujcej podniesieniem r. wynikw w nauce w szczeglnoci w zakresie przedmiotw matematyczno ? przyrodniczych, jzykw obcych oraz podwyszenie sprawnoci w posugiwaniu si technologiami ICT.

2.Polepszenie jakoci usug edukacyjnych poprzez wdroenie piciu autorskich programw pracy w grupach rnowiekowych.

3.Zwikszenie postawy przedsibiorczoci i kreatywnoci, pewnoci siebie i nabycie umiejtnoci uczenia si we wsppracy oraz otwartoci na rodowiska rwienicze, poprzez treningi aktywnoci twrczej oraz wizyty studyjne w innych szkoach.

4.Wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowa, przeciwdziaanie stereotypom w postrzeganiu rl spoecznych, kierowanie ciek rozwoju zawodowego i podniesienie wiadomoci, take na temat rwnoci szans i zrwnowaonego rozwoju, poprzez uczestnictwo w warsztatach kreowania osobowoci, opiek psychologiczn, festiwale nauki promujce rne zawody.

Jaki bdzie harmonogram realizacji Projektu?

Projekt bdzie trwa od stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. i obejmie dwie gwne fazy:

1. Przygotowawcza: II ? VI 2011. Uczniowie objci bd now form zaj pozalekcyjnych nazwanych treningami aktywnoci twrczej (TAT) z wykorzystaniem webquestw - metoda projektw oparta o Internet i dokadnie sprecyzowany punktowy system oceniania. W tym etapie pod nadzorem opiekuna metodycznego opracowanych zostanie pi programw autorskich do pracy z grupami rnowiekowymi: jeden dla klas I-III, i cztery dla klas IV-VI (bloki - matematyczny, przyrodniczy, informatyczny, jzykowy). Programy zostan wdroone do szk a nastpnie upowszechnione, co bdzie stanowi warto dodan.

2. Wdroeniowa: IX 2011 ? VI 2012. Przez cay rok szkolny realizowane bd projekty edukacyjne w grupach rnowiekowych. Kady ucze bdzie uczestniczy co tydzie w bloku obejmujcym zajcia matematyczno ? przyrodnicze, informatyczne, jzyka angielskiego i przedsibiorczo, np. ?Roliny bez granic?- (badanie, katalogowanie rolin na terenie swojej miejscowoci, uwarunkowania geograficzne, statystyki, uprawy), ?Mali Badacze?, ?Sztuka Matematyki? itp. Tematy bd obejmoway zagadnienia zrwnowaonego rozwoju. Zajcia prowadzone bd na bazie autorskich programw opracowanych przez zesp nauczycieli w fazie przygotowawczej, z wykorzystaniem sprztu multimedialnego i rodkw dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. W obu fazach uczniowie objci bd opiek psychologiczn, by diagnozowa uczniw, prowadzi warsztaty integrujce grupy mieszane wiekowo, w tym rwnie na temat dyskryminacji, wykluczenia spoecznego, rwnoci pci i stereotypw, doradztwo zawodowe oraz konsultacje z rodzicami. Przez okres trwania projektu dzieci z trudnociami w nauce i niepenosprawne otrzymaj dodatkowe, indywidualne wsparcie w postaci zaj wyrwnawczych.

Jakie planujemy rezultaty twarde?

Rezultaty twarde to:

1. Zwikszone szanse edukacyjne u 110 uczniw poprzez uczestnictwo w zajciach dodatkowych oraz polepszone warunki nauczania w 6 szkoach.

2. Zwikszone rednie wyniki w nauce w szczeglnoci w zakresie przedmiotw matematyczno ?przyrodniczych, jzyka angielskiego oraz podwyszenie sprawnoci w posugiwaniu si technologiami informatycznymi.

3. Zorganizowanie trzech wizyt studyjnych w szkoach.

4. Przeprowadzenie szeciu festiwali nauki.

5. Wydanie piciu publikacji programw autorskich oraz czasopisma ?Nauczyciel z klas?.

6. Zorganizowanie konferencji podsumowujcej.

Co bdzie naleao do rezultatw mikkich?

Zwikszone postawy przedsibiorczoci i kreatywnoci, pewnoci siebie oraz nabycie umiejtnoci uczenia si we wsppracy, wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowa, zwikszenie wiedzy i przekonania o wartoci wczesnego planowania kariery zawodowej; podniesienie wiadomoci w tym rwnie na temat rwnoci szans i zrwnowaonego rozwoju. Rezultaty mierzone bd za pomoc obserwacji, ankiet ewaluacyjnych na wstpie i po zakoczeniu projektu.

Dziki kompleksowej ofercie zaj pozalekcyjnych rezultaty w postaci lepszych wynikw uczniw przyczyni si do zrealizowanie celu, jakim jest zwikszenie szans edukacyjnych u 110 uczniw ze rodowisk wiejskich.

Projekt jest odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2010 ogoszony przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa lskiego, Poddziaanie 9.1.2 ?Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych?.

Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Dlaczego podjlimy si realizacji Projektu?

Projekt ?Maa Szkoa ? Wielka Sprawa? jest odpowiedzi na problemy maych szk wiejskich woj. lskiego, w tym 6 placwek prowadzonych przez Partnera - Fundacj "Elementarz", ktre obejmujemy wsparciem.

Do najwaniejszych problemw nale:

1.Gorsze warunki nauki w czonych klasach powodujce, e lekcje dzielone s na 2 poowy dla jednej i drugiej klasy. W Polsce ponad 2 tys. szk pracuje w modelu klas czonych. Na 14067 szk podst. a 3557 ma mniej ni 70 uczniw, (w wojewdztwie lskim 218 na 1257).

Skutkuje to sabszymi wynikami w nauce, w szczeglnoci w zakresie przedmiotw matematyczno ?przyrodniczych, jzykw obcych i nisk sprawnoci w posugiwaniu si technologiami informatycznymi. Rnica w wynikach sprawdzianu midzy szkoami zlokalizowanymi w miastach i placwkami wiejskimi to 1/3 odchylenia standardowego wynikw. Niepokoi, e nie byo ani jednego zadania, z ktrym lepiej radzili sobie uczniowie szk wiejskich. Najwiksze rnice dotycz umiejtnoci rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Tendencja jest szczeglnie widoczna w wojewdztwie lskim ? umiejtno rozumowania jest na najniszym poziomie - 68%, za wykorzystania wiedzy w praktyce jest o punkt wiksza od najniszej w Polsce. Konsekwencje tego to gorsze szanse edukacyjne uczniw pochodzcych ze rodowisk wiejskich.

2.Brak nowatorskich programw nauczania w grupach mieszanych (rnowiekowych). Obecnie jedyne tego typu ? nieliczne ? programy zostay opracowane na szczeblu przedszkolnym. Tymczasem a w 24 krajach Europy funkcjonuje model pracy z grup rnowiekow.

3.Saba umiejtno pracy grupowej i uczenia si we wsppracy, niska motywacja do nauki, niewystarczajco zaakcentowane postawy przedsibiorczoci i kreatywnoci, brak otwartoci na kontakty z rwienikami z innych miejscowoci.

4.Brak wsparcia psychologicznego i zaj przygotowujcych od najmodszych lat do kierowania ciek rozwoju zawodowego spotgowane brakiem pozytywnych przykadw powoduj ma motywacj do podejmowania aktywnoci, niski poziom rozwoju zainteresowa, stereotypowe podejcie do typowo kobiecych i mskich zainteresowa, w konsekwencji dziedziczenie stereotypu bd przyjcie roli spoecznej, w ktrej kobiety zajmuj si domem, rezygnujc z dalszego ksztacenia.

Wszystkie nakrelone powyej problemy zostay zdiagnozowane w szkoach, ktre obejmujemy wsparciem. Wyniki sprawdzianu (2009) pokazuj, e ich uczniowie najsabiej radz sobie z rozumowaniem i wykorzystaniem wiedzy w praktyce (0,30?0,56). 80% beneficjentw uczy si w systemie klas czonych. Lokalizacja szk potguje bariery finansowe i mentalne. Status materialny sprawia, e mieszkacw nie sta na zakup usug edukacyjnych. Dodatkowo wystpuje poczucie niepewnoci, strachu przed powtrn likwidacj szkoy. Beneficjenci to uczniowie szk zlikwidowanych przez gminy i przejtych przez Fundacje - Wychowanie i Sztuka ?Elementarz?.

Co jest celem oglnym Projektu?

Celem oglnym projektu jest zwikszenie szans edukacyjnych 6 szk wiejskich z terenu wojewdztwa lskiego poprzez wdroenie programw rozwojowych opartych o model pracy w grupie rnowiekowej oraz metod projektu edukacyjnego. Opracowane programy bd opieray si na koncepcji konstruktywizmu spoecznego, bdcego podstawa edukacji w najbardziej rozwinitych krajach europy i wiata. Cel zrealizujemy przez uruchomienie dodatkowych zaj pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwj kompetencji kluczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzyka angielskiego, przedsibiorczoci i nauk matematyczno ? przyrodniczych oraz opiek psychologiczn dla dzieci, nakierowan na tworzenie cieki rozwoju zawodowego.

Jakie s jego cele szczegowe?

Cele szczegowe, bezporednio odnosz si do 4 zdiagnozowanych obszarw problemowych:

1.Polepszenie warunkw nauczania poprzez wprowadzenie do oferty zaj pozalekcyjnych systemu pracy w grupie rnowiekowej, skutkujcej podniesieniem r. wynikw w nauce w szczeglnoci w zakresie przedmiotw matematyczno ? przyrodniczych, jzykw obcych oraz podwyszenie sprawnoci w posugiwaniu si technologiami ICT.

2.Polepszenie jakoci usug edukacyjnych poprzez wdroenie piciu autorskich programw pracy w grupach rnowiekowych.

3.Zwikszenie postawy przedsibiorczoci i kreatywnoci, pewnoci siebie i nabycie umiejtnoci uczenia si we wsppracy oraz otwartoci na rodowiska rwienicze, poprzez treningi aktywnoci twrczej oraz wizyty studyjne w innych szkoach.

4.Wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowa, przeciwdziaanie stereotypom w postrzeganiu rl spoecznych, kierowanie ciek rozwoju zawodowego i podniesienie wiadomoci, take na temat rwnoci szans i zrwnowaonego rozwoju, poprzez uczestnictwo w warsztatach kreowania osobowoci, opiek psychologiczn, festiwale nauki promujce rne zawody.

Jaki bdzie harmonogram realizacji Projektu?

Projekt bdzie trwa od stycznia 2011 r. do sierpnia 2012 r. i obejmie dwie gwne fazy:

1. Przygotowawcza: II ? VI 2011. Uczniowie objci bd now form zaj pozalekcyjnych nazwanych treningami aktywnoci twrczej (TAT) z wykorzystaniem webquestw - metoda projektw oparta o Internet i dokadnie sprecyzowany punktowy system oceniania. W tym etapie pod nadzorem opiekuna metodycznego opracowanych zostanie pi programw autorskich do pracy z grupami rnowiekowymi: jeden dla klas I-III, i cztery dla klas IV-VI (bloki - matematyczny, przyrodniczy, informatyczny, jzykowy). Programy zostan wdroone do szk a nastpnie upowszechnione, co bdzie stanowi warto dodan.

2. Wdroeniowa: IX 2011 ? VI 2012. Przez cay rok szkolny realizowane bd projekty edukacyjne w grupach rnowiekowych. Kady ucze bdzie uczestniczy co tydzie w bloku obejmujcym zajcia matematyczno ? przyrodnicze, informatyczne, jzyka angielskiego i przedsibiorczo, np. ?Roliny bez granic?- (badanie, katalogowanie rolin na terenie swojej miejscowoci, uwarunkowania geograficzne, statystyki, uprawy), ?Mali Badacze?, ?Sztuka Matematyki? itp. Tematy bd obejmoway zagadnienia zrwnowaonego rozwoju. Zajcia prowadzone bd na bazie autorskich programw opracowanych przez zesp nauczycieli w fazie przygotowawczej, z wykorzystaniem sprztu multimedialnego i rodkw dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. W obu fazach uczniowie objci bd opiek psychologiczn, by diagnozowa uczniw, prowadzi warsztaty integrujce grupy mieszane wiekowo, w tym rwnie na temat dyskryminacji, wykluczenia spoecznego, rwnoci pci i stereotypw, doradztwo zawodowe oraz konsultacje z rodzicami. Przez okres trwania projektu dzieci z trudnociami w nauce i niepenosprawne otrzymaj dodatkowe, indywidualne wsparcie w postaci zaj wyrwnawczych.

Jakie planujemy rezultaty twarde?

Rezultaty twarde to:

1. Zwikszone szanse edukacyjne u 110 uczniw poprzez uczestnictwo w zajciach dodatkowych oraz polepszone warunki nauczania w 6 szkoach.

2. Zwikszone rednie wyniki w nauce w szczeglnoci w zakresie przedmiotw matematyczno ?przyrodniczych, jzyka angielskiego oraz podwyszenie sprawnoci w posugiwaniu si technologiami informatycznymi.

3. Zorganizowanie trzech wizyt studyjnych w szkoach.

4. Przeprowadzenie szeciu festiwali nauki.

5. Wydanie piciu publikacji programw autorskich oraz czasopisma ?Nauczyciel z klas?.

6. Zorganizowanie konferencji podsumowujcej.

Co bdzie naleao do rezultatw mikkich?

Zwikszone postawy przedsibiorczoci i kreatywnoci, pewnoci siebie oraz nabycie umiejtnoci uczenia si we wsppracy, wzrost motywacji, poszerzanie zainteresowa, zwikszenie wiedzy i przekonania o wartoci wczesnego planowania kariery zawodowej; podniesienie wiadomoci w tym rwnie na temat rwnoci szans i zrwnowaonego rozwoju. Rezultaty mierzone bd za pomoc obserwacji, ankiet ewaluacyjnych na wstpie i po zakoczeniu projektu.

Dziki kompleksowej ofercie zaj pozalekcyjnych rezultaty w postaci lepszych wynikw uczniw przyczyni si do zrealizowanie celu, jakim jest zwikszenie szans edukacyjnych u 110 uczniw ze rodowisk wiejskich.

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Pocztkowej
skada Pastwu yczenia
Zdrowych, Pogodnych wit Boego Narodzenia
oraz
Szczliwego, Penego Dobrych Chwil i Wielu Sukcesw
Nowego - 2011 Roku

Poprawiony (sobota, 21 kwietnia 2012 05:30)